គម្រោង

 • គម្រោង

  លំនៅដ្ឋាន (@Abbott Street, British Colombia, Canada)

 • គម្រោង

  អគារពាណិជ្ជកម្ម(@Nanhai District, Foshan)

 • គម្រោង

  មន្ទីរពេទ្យ (@Xinhua District, Shijiazhuang, Hebei)

 • គម្រោង

  ផ្ទះឯកជន (@5th Street, Ottawa, Canada)

 • គម្រោង

  អគារការិយាល័យ (@Jiangxi District, Wuhan, Hubei)

 • គម្រោង

  លំនៅដ្ឋានឯកជន (@59th St Bridge, New York, អាមេរិក)

 • គម្រោង

  វីឡា (@8th Terrace, Florida, អាមេរិក)

 • គម្រោង

  ផ្ទះអកម្ម(@Huangshan, Shandong)

 • គម្រោង

  សាលាបច្ចេកទេសអនុវិទ្យាល័យ Passive House (@Qingdao, Shandong)